ಆಯೋಜಕರು: ಮೂಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ

ಉಪನ್ಯಾಸ - ರನ್ನಕವಿ ವಿರಚಿತ ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯಂ - ಡಾ: ಬಾಳಣ್ಣ ಶೀಗೀಹಳ್ಳಿ

Sun 20 Oct 2019 10:00 am - 12:00 pm
GB SRS ಬೃಂದಾವನ್ (ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ), Unit 2, Sivers House, White Hart Road

This event has passed. Tickets are no longer available.