ಆಯೋಜಕರು: ಮೂಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ

ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಹಂ.ಪ.ನಾ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಒಡನಾಟ

Sun 22 Mar 2020 9:30 am - 1:00 pm
B103, Brunei Gallery, SOAS,University of London,Thornhaugh Street,Russell Square,London

This event has passed. Tickets are no longer available.