Krakow Reconnective Healing Training Program 2024 in Polish and English – Hyatt Place Krakow

Sat 27 Jul 2024 09:30 - Sun 28 Jul 2024 18:30
  • Select ticketsTickets
  • Select productsProducts
  • Your detailsDetails
  • Review

Select tickets

Training Program in which you will learn Reconnective Healing €1,019.00 €4.50

The Reconnection Training of 29-30 July €1,019.00 €4.50

This bundle contains Reconnective Healing Training Program of 27/28 of July + The Reconnection Training Program on 29/30 July . The Best way to save! €1,699.00 €4.50
Subtotal 0.00

RECONNECTIVE HEALING, PROGRAM TRENINGOWY


Witamy w Programie Ćwiczeniowym Uzdrawiania Ponownym Połączeniem w Krakowie, gdzie pod osobistym prowadzeniem Guglielma Poli Dyrektora Reconnective Academy International ("Międzynarodowej Akademii Ponownego-Połączenia") i Współpracujących Instruktorów wyszkolonych bezpośrednio przez Eric'a Pearla i Zespół Międzynarodowy, wyruszycie Państwo w podróż w kierunku poprawy i ulepszenia wszystkich aspektów i waszego życia, równocześnie ucząc się pomagania innym wejścia w ten proces. To transformatywne doświadczenie obiecuje wnieść Państwa mistrzostwo w posługiwaniu się , oferując intensywny moduł ćwiczeń w zadbanym otoczeniu, w którym się Państwo
przemienicie i wykreujecie wraz z innymi uczetnikami.
Czego się Państwo nauczycie.

– Opanowanie Sesji
: Nauczycie się sztuki ułatwiania sesji Uzdrawiania Ponownego – Połączenia, wliczając sesje w osobie, sesje na odległość i
wnikliwa praktyka samo–uzdrawiania.
– Oryginalne Nauki: Skorzystajcie Państwo z tylko oryginalnych nauk Eric'a Pearla, zapewniając autentyczność, głębie i szacunek w praktyce
uzdrawiania. Reconnective Academy International ( Międzynarodowa Akademia Ponownego – Połączenia ) jest jedyną instytucją międzynarodową
zatwierdzoną przez "The Reconnection" i Dr. Eric'a Pearla.

Rozwój osobisty i zawodowy: Niezależnie od tego, czy poszukujesz pięknego i transformującego doświadczenia osobistego, czy też aspirujesz do uczynienia Reconnective Healing swoją profesją, to szkolenie wyposaża Cię w umiejętności i wiedzę potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

– Najważniejsze punkty seminarium:

– Uzyskaj dostęp do pola energii, światła i informacji, które Cię otacza.
– Prowadź profesjonalne sesje Reconnective Healing już w trakcie samego kursu.
– Zwiększ samoświadomość, podnieś poczucie własnej wartości, uwolnij się od lęków i ograniczeń oraz naucz się płynnie poruszać w nurcie życia.
– Rozwijaj umiejętności publicznego przemawiania, aby skutecznie komunikować swoją pasję lub zawód.
– Zdobądź narzędzia do założenia własnego studia i integracji Reconnective Healing z praktykami zdrowotnymi lub wellness.
– Poznaj strategie marketingowe, aby zbudować swoją pierwszą klientelę.
– Zdobądź wiedzę na temat praktykowania na odległość, sesji samodzielnych i sesji holograficznych.
– Zbadaj naukowe i filozoficzne podstawy Reconnective Healing.

RECONNECTIVE HEALING TRAINING PROGRAM KRAKOW 

Welcome to the Reconnective Healing Training Program in Krakow, where under the personal guidance of Guglielmo Poli Director of Reconnective Academy International , Associate Instructors trained directly by Eric Pearl, and the International Team, you’ll embark on a journey towards dynamic improvement in all aspects of your life while also learning to help others achieve theirs. This transformative weekend experience promises to elevate your mastery at work and beyond, offering intensive practice modules in a nurturing environment where you will create and transform alongside your peers.

What You Will Learn:

Mastering Sessions: Learn the art of facilitating Reconnective Healing sessions, including in-person sessions, distant sessions, and the profound practice of self-healing.

Original Teachings: Benefit from the only original teachings of Eric Pearl, ensuring authenticity, depth, and reverence in your practice. Reconnective Academy International is the only one worldwide Institution approved by The Reconnection and Dr. Eric Pearl.

Personal and Professional Growth: Whether you seek a beautiful and transformative personal experience or aspire to make Reconnective Healing your profession, this training equips you with the skills and knowledge needed to thrive.

Highlights of the Seminar:
– Access the field of energy, light, and information that surrounds you.
– Conduct professional sessions of Reconnective Healing within the course itself.
– Enhance self-awareness, boost self-esteem, release fears and limitations, and learn to navigate life’s flow.
– Develop public speaking skills to effectively communicate your passion or profession.
– Acquire the tools to establish your own studio and integrate Reconnective Healing into healthcare or wellness practices.
– Learn marketing strategies to build your initial clientele.
– Gain insights into distance practice, self-sessions, and holographic sessions.
– Explore the scientific and philosophical underpinnings of Reconnective Healing.

Prerequisites and Certifications:

Pre-Requisite Session: Prior to the end of the Training Program, participants must have received a Reconnective Healing session from a recognized practitioner. Appointments for sessions can be scheduled directly on-site during the course with members of the International Team, ensuring participants are aligned with the modality. Please always control that the Practitioner that is facilitating for you the session is a recognized one. If you have any doubt please write to info@reconnectiveacademy.com . Sessions facilitated by non-approved practitioners will not be accepted to accomplish this pre-requisite.

Code of Ethics: Adherence to the Code of Ethics (Standards of Practice) is required to obtain certification as a Reconnective Healing Professional Practitioner.

Certification:Upon completion, you’ll receive certification as a Reconnective Healing Professional Practitioner, opening doors to further exploration, such as The Reconnection Training Program.

Embark on this profound journey of healing, growth, and discovery with the Reconnective Healing Training Program. Experience the transformative power of reconnecting with the essence of Yourself and unlock your limitless potential. Welcome to a world where miracles become reality, and healing becomes a way of life!